Our Team

Adv. Siji Malayil

Adv. Manjappa H. M.

Adv. Shreya S. Kumar

Adv. Anusuya G. L.

Adv. Kartik B.

Adv. Mahesh N.

Adv. Dinesh V.

Adv. Somashekar H. G.

Adv. Surya S.

Adv. Simran Singh

Prakash S.

Scan the code